Reguły przechowywania danych w systemie Verizon Connect Reveal

W tym artykule wyjaśniono, jak długo firma Verizon Connect przechowuje dane klienta systemu Reveal, co dzieje się z danymi po ich usunięciu, a także jakie prawa dostępu i kontroli danych ma aktywny klient Verizon Connect oraz klient, którego umowa z firmą Verizon Connect dobiegła końca.

Zakres artykułu:

Terminologia

Do zrozumienia reguł przechowywania danych obowiązujących w firmie Verizon Connect ważne jest zdefiniowanie używanej przez nas terminologii:

Aktywny klient: Klient z dostępem do aktualnego, włączonego konta na naszej platformie. Aktywny klient ma aktualną umowę.

Anulowany klient: Klient, którego konto zostało zawieszone lub w inny sposób celowo wyłączone, ponieważ nie chce on już używać oprogramowania, a także taki, którego umowa z firmą Verizon Connect dobiega lub dobiegła końca.

Dane nietransakcyjne: Metadane osób lub rzeczy śledzonych i zarządzanych na naszej platformie, które zazwyczaj są dostarczane bezpośrednio przez klienta.

Dane transakcyjne: Dane o zdarzeniach generowane w wyniku korzystania z naszej platformy i gromadzone w sposób naturalny w miarę upływu czasu. Obejmują dane takie jak punkty GPS, lokalizacje klientów lub treść wypełnionych formularzy kierowców.

Okres przechowywania danych: Czas przechowywania danych w systemach Verizon Connect. Należy pamiętać, że czas ten może się różnić od okresu faktycznej dostępności danych dla klientów za pośrednictwem interfejsów użytkownika.

Usunięte: Oznacza to, że dane zostały bezpiecznie skasowane lub nieodwołalnie zanonimizowane. Dane usunięte z naszej platformy nie mogą zostać odzyskane przez Verizon Connect ani przez żaden inny podmiot.

Typy danych

Verizon Connect przechowuje dane dwóch typów: transakcyjne i nietransakcyjne.

Transakcyjne typy danych

Dane transakcyjne to informacje generowane w wyniku korzystania z naszej platformy do zarządzania operacjami floty.

Przykłady danych transakcyjnych to:

 • dane historii punktów GPS,

 • alerty,

 • zadania i powiązane szczegóły,

 • dane wprowadzane w formularzach i polach niestandardowych,

 • historia powiązana z podmiotem danych,

 • Nagrania z kamery samochodowej

 • wszelkie inne dane o zdarzeniach gromadzone w wyniku korzystania z naszej platformy,

 • adresy IP i pliki cookie przeglądarek.

Nietransakcyjne typy danych

Dane nietransakcyjne to metadane służące do zapewnienia kontekstu podczas korzystania z naszych produktów. Przykłady takich danych to:

 • dane kierowcy, użytkownika i klienta;

 • imiona i nazwiska lub nazwy użytkowników;

 • Adresy e-mail

 • adresy do korespondencji;

 • Numery telefonów

 • miejsca i strefy geofence;

 • szablony lub scenariusze wyznaczania tras;

 • szczegóły struktury organizacyjnej, np. komu podlegają pracownicy;

 • inne pseudonimowe identyfikatory użytkowników końcowych;

 • zagregowane lub zanonimizowane dane dowolnego rodzaju.

Przechowywanie danych aktywnych klientów

Klienci w UE

Dane nietransakcyjne przechowywane są dopóty, dopóki użytkownik pozostaje aktywnym klientem. W celu zachowania zgodności z wymaganiami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) domyślny okres przechowywania danych lokalizacyjnych (danych, których można używać do śledzenia lokalizacji osób) wynosi 13 miesięcy, po czym następuje ich usunięcie. Jeśli w ustawieniu historii skonfigurowano niższą wartość, obowiązuje niższa wartość.

Dane lokalizacyjne GPS wymagane do uzyskania zgodności z tachografem przechowywane są automatycznie zgodnie z potrzebami.

Klienci spoza UE

Dane nietransakcyjne przechowywane są dopóty, dopóki użytkownik pozostaje aktywnym klientem. Domyślny okres przechowywania danych transakcyjnych zależy od planu danych i lokalizacji (domyślnie wynosi 13 miesięcy). Jeśli w umowie określono okres przechowywania danych, czas przechowywania danych zależy od tego okresu. Po jego upływie wszystkie dane transakcyjne zostaną usunięte.

Wpływ reguł przechowywania danych na system Reveal

Wpływ na system Reveal jest następujący:

 • Na karcie Miejsca zobaczysz tylko informacje o zatrzymaniach, które wystąpiły w okresie przechowywania danych.

 • Na kartach Przegląd alertówDziennik alertów zobaczysz tylko informacje o zasadach alertów, które zostały wyzwolone w okresie przechowywania danych.

 • Raporty możesz uruchamiać i planować tylko w terminach przypadających w okresie przechowywania danych. Jednak klienci spoza UE mogą żądać dostępu do danych historycznych wykraczających poza okres przechowywania danych w Raporcie szczegółowym i Raporcie incydentów dotyczących ostrej jazdy. W celu przesłania zgłoszenia niestandardowego wyodrębnienia danych skontaktuj się z Obsługą klienta.

  Uwaga

  W programie Reveal Field (Planer zleceń) nadal możesz uruchamiać raporty dotyczące zadań wykraczających poza plan przechowywania danych. W tym przypadku pobieramy tylko informacje o wykonanej pracy.

 • Na pulpitach wskaźników będą wyświetlane tylko informacje z okresu przechowywania danych.

 • Dane subskrybentów Keurmerk przechowywane są zgodnie z obowiązującymi w Holandii przepisami przez 7 lat.

 • Niemieccy klienci mają dostęp do danych Fahrtenbuch z ostatnich 365 dni.

 • Pobrane pliki tachografu utrzymywane są osobno i przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi tachografów: przez 3 lata w Irlandii, 2 lata w Wielkiej Brytanii i reszcie Europy.

 • W usłudze Logbook dane godzin obsługi (HOS) przechowywane są przez 1 rok i udostępniane za okres ostatnich 6 miesięcy w aplikacji mobilnej.

Oznacza to, że klienci witryny internetowej i aplikacji Integrated Video mogą:

 • Widzieć tylko filmy nagrane w okresie przechowywania danych.

 • Pobierać nagrania wideo przez co najwyżej 90 dni.

 • Pobierać dane zdarzeń wideo (klasyfikację, tagi, lokalizację itp.) przez co najwyżej 13 miesięcy.

 • Wyświetlać profil wideo bezpieczeństwa kierowcy, w tym tygodniową ocenę bezpieczeństwa wideo, przez 12 tygodni.

 • Wyświetlać sesje szkoleniowe przez co najwyżej 13 miesięcy.

Wszystkie filmy są trwale usuwane po przekroczeniu okresu przechowywania danych.

Użytkowników aplikacji Reveal Manager obowiązują następujące ograniczenia:

 • Na karcie Powtórz możesz przeglądać aktywności pojazdu tylko w terminach przypadających w okresie przechowywania danych.

 • W dzienniku alertów zobaczysz tylko alerty wyzwolone w okresie przechowywania danych.

 • Selektor dat karty wyników pokazuje tylko opcje w okresie przechowywania danych.

W aplikacji Reveal Driver obowiązują następujące ograniczenia:

 • Na Karcie wyników kierowcy widoczne są tylko informacje o naruszeniach ograniczenia prędkości i zdarzeniach związanych z ostrą jazdą występujących w okresie przechowywania danych.

Przechowywanie danych anulowanych klientów

Wszystkie dane anulowanych klientów usuwane są w ciągu jednego roku od daty anulowania. Obejmuje to:

 • dane nietransakcyjne;

 • dane transakcyjne, które mogą pozostać artefaktem naszych zasad przechowywania danych aktywnych klientów.

Składanie zgłoszeń przesłania danych aktywnych i anulowanych klientów

Zgłoszenia wniosków o otrzymanie danych, które nie są łatwo dostępne, można składać za pośrednictwem interfejsów użytkownika naszych aplikacji, pod warunkiem, że dane te nie zostały wyczyszczone zgodnie z powyższymi regułami. W przypadku klientów spoza UE dane przechowujemy przez 5 lat. Zgłoszenia wniosków o otrzymanie danych dostępnych tylko na żądanie realizujemy za opłatą. W celu przesłania zgłoszenia niestandardowego wyodrębnienia danych należy skontaktować się z Obsługą klienta.

Zmiana planu danych

W celu zmiany planu danych i omówienia dostępnych opcji należy skontaktować się z Obsługą klienta lub Opiekunem klienta.

Jeśli okres przechowywania danych zostanie przedłużony, usuniętych danych nie da się odzyskać.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 15 z 33