Maatstavendashboard

Lire en Français

Met het Maatstavendashboard kunt u nauwkeurig de wagenparkprestaties meten en trends vaststellen. Ze kunnen worden weergegeven voor voertuigen, bestuurders en groepen. Op het algemene dashboard kunnen resultaten voor het hele wagenpark of voor een geselecteerde groep worden weergegeven.

Niet elke maatstaf kan worden uitgevoerd voor voertuigen en bestuurders. Raadpleeg hieronder de uitleg bij elke afzonderlijke maatstaf voor meer informatie.

Voor een groot aantal maatstaven zijn benchmarkvergelijkingen beschikbaar. Deze hebben betrekking op de prestaties van één voertuig of bestuurder ten opzichte van bedrijfsparameters en prestaties van collega's. Benchmarks kunnen in het onderdeel Mijn Benchmark van de website worden ingesteld.

De volgende Reveal-maatstaven zijn beschikbaar:

Gemiddelde snelheid

Deze maatstaf toont de gemiddelde snelheid van uw wagenpark (of gekozen groep) tijdens de geselecteerde periode. In het onderdeel Mijn benchmarks van de website kunt u instellen wat u een acceptabele gemiddelde snelheid vindt. De maatstaf geeft de benchmark voor de acceptabele gemiddelde snelheid weer en geeft aan of deze is overschreden.

CANbus stationair

Stationair kan worden gedefinieerd als de toestand waarin het contact van een voertuig wel is ingeschakeld maar er geen (of weinig) beweging wordt gedetecteerd. Deze maatstaf is alleen beschikbaar voor gebruikers waarvoor de functie CANbus is ingeschakeld. Hiervoor moet Verizon Connect rechtstreeks verbinding maken met de CANbus-systemen van uw voertuigen. Daaruit worden gegevens opgehaald die - in dit geval - een nauwkeurig beeld geven van het stationair draaien van het voertuig. De maatstaf voert een vergelijking uit met de benchmarks voor stationair draaien die in Mijn benchmarks zijn ingesteld. De maatstaf geeft weer wat een acceptabele duur voor stationair draaien is en geeft aan of deze is overschreden.

CANbus (Controller-Area Network) is een berichtenprotocol dat speciaal voor automotive-toepassingen is ontworpen.

Afgelegde afstand

Deze maatstaf geeft weer welke afstand uw wagenpark (of gekozen groep) heeft afgelegd tijdens de geselecteerde periode. Deze geeft het acceptabele aantal kilometers per dag aan en geeft aan of deze waarde is overschreden. De benchmark voor het acceptabele aantal kilometers per dag ("Max afgelegd") kan in Mijn Benchmarks worden ingesteld.

ECM-brandstofefficiëntie

Deze maatstaf is alleen beschikbaar voor gebruikers waarvoor de functie CANbus is ingeschakeld. Deze geeft de rendabiliteit van voertuigen weer op basis van gegevens van uw CANbus-systemen.

Motor aan/uit

Deze maatstaf toont hoe lang de motor aan of uit is geweest voor uw wagenpark (of gekozen groep) tijdens een geselecteerde tijdsperiode. Deze geeft de acceptabele 'motor aan'-tijd aan en geeft aan of deze waarde is overschreden. De acceptabele 'motor aan'-tijd is gebaseerd op een periode van 24 uur en kan worden ingesteld in Mijn Benchmarks.

Brandstofefficiëntie

Deze maatstaaf berekent de rendabiliteit van voertuigen op basis van de hoeveelheid gekochte brandstof en de verschillen op de kilometerteller tussen aankopen.

Brandstofefficiëntie (CANbus)

Deze maatstaf is alleen beschikbaar voor gebruikers waarvoor de functie CANbus is ingeschakeld. Hiervoor moet Verizon Connect rechtstreeks verbinding maken met de CANbus-systemen van uw voertuigen. Daaruit worden gegevens opgehaald die - in dit geval - aangeven hoe brandstofefficiënt uw voertuigen zijn geweest.

CANbus (Controller-Area Network) is een berichtenprotocol dat speciaal voor automotive-toepassingen is ontworpen.

Verbruikte brandstof (CANbus)

Deze maatstaf is alleen beschikbaar voor gebruikers waarvoor de functie CANbus is ingeschakeld. Hiervoor moet Verizon Connect rechtstreeks verbinding maken met de CANbus-systemen van uw voertuigen. Daaruit worden gegevens opgehaald waaraan u - in dit geval - kunt zien hoeveel brandstof er door elk voertuig in uw wagenpark of gekozen groep is verbruikt. Deze geeft een acceptabel brandstofverbruik per dag aan en geeft aan of deze waarde is overschreden. Een acceptabel brandstofverbruik per dag kan worden ingesteld in Mijn Benchmarks.

CANbus (Controller-Area Network) is een berichtenprotocol dat speciaal voor automotive-toepassingen is ontworpen.

Brandstofaanschaf

Deze maatstaf werkt alleen als actieve tankpassen bij Reveal zijn geregistreerd. Wanneer de registratie van een tankpas is voltooid, worden alle brandstofaanschaftransacties door Reveal geregistreerd. In deze maatstaf wordt het totaalbedrag aan aangeschafte brandstof weergegeven.

Onrustig rijgedrag

Onrustig rijgedrag kan worden gedefinieerd als gevallen waarin gevaarlijk wordt gereden. Hiertoe behoren gevallen waarin hard is geremd, snel is opgetrokken en snelle bochten zijn genomen. In deze maatstaf worden totalen voor elk van deze gevallen weergegeven. Het overzicht is geordend op de ergste overtreder (bovenaan). In de meterweergave bij de totalen worden gemiddelden weergegeven.

Hoge snelheid

Deze maatstaf toont het totaal aantal snelheidsoverschrijdingen van uw wagenpark (of gekozen groep) tijdens de geselecteerde periode. Snelheidsoverschrijdingen worden geordend op zwaarte en zijn gebaseerd op een of twee hoge snelheidsbereiken die in Mijn benchmarks kunnen worden ingesteld. De twee beschikbare bereiken zijn:

  • Laag (80, 95, 112) km/u
  • Hoog (112, 130, 145) km/u

Stationairtijd Duur

Stationair kan worden gedefinieerd als de toestand waarin het contact van een voertuig wel is ingeschakeld maar er geen (of weinig) beweging wordt gedetecteerd. Deze specifieke maatstaf toont hoeveel stationaire tijd er in uw wagenpark (of gekozen groep) tijdens de geselecteerde periode is geweest. U kunt in Mijn benchmarks instellen wat u als een extreme hoeveelheid stationaire tijd beschouwt die door één voertuig in een periode van 24 uur kan worden geretourneerd. De maatstaf vergelijkt deze benchmark met de werkelijk geregistreerde stationaire tijd. Als deze laatste de benchmark overschrijdt, wordt dit in de resultaten aangegeven.

Aantal stops

Deze maatstaf toont het aantal stops dat door uw wagenpark (of gekozen groep) tijdens de geselecteerde periode is gemaakt. Deze geeft het acceptabele aantal stops aan en geeft aan of deze waarde is overschreden. De benchmark voor het acceptabele aantal stops is gebaseerd op het aantal stops gedurende een periode van 24 uur en kan worden ingesteld in Mijn Benchmarks.

Loonkosten model

Deze maatstaaf geeft de geschatte loonkosten weer op basis van de gewerkte uren van de bestuurder en hun uurtarief.

Als u geen tarief voor de bestuurder heeft ingesteld of er is geen bestuurder toegewezen, gebruikt Reveal een standaardtarief uit Kostenraming in Account instellen.

Veiligheidsscore

Deze maatstaf toont afzonderlijke veiligheidsscores voor uw wagenpark (of gekozen groep) tijdens de geselecteerde periode. Scores liggen tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe veiliger de bestuurder. In het onderdeel Mijn benchmarks van de website kunt u instellen wat u een acceptabele veiligheidsscore vindt. De standaardinstelling is 80.

Snelheidsoverschrijding

De maatstaf Snelheidsoverschrijding heeft twee weergaven: Rangschikking en Trend.

De weergave Rangschikking toont het aantal overschrijdingen van de opgegeven en maximumsnelheid door uw wagenpark tijdens de geselecteerde tijdsperiode. Middels een kleurcodering wordt aangegeven hoe ernstig een snelheidsoverschrijding is. Beweeg over een voertuig of bestuurder om de overtredingen per afstand te zien gedurende de geselecteerde tijdsperiode.

De weergave Trend toont het totale aantal snelheidsoverschrijdingen op zwaarteniveau voor uw wagenpark gedurende de geselecteerde tijdsperiode. Het zwaarteniveau toont hoe buitensporig de snelheidsoverschrijdingen waren tijdens de geselecteerde tijdsperiode. Er zijn drie zwaarteniveaus:

  • 1-10% boven limiet
  • 10-20% boven limiet
  • +20% boven limiet

Starttijd

Aan de hand van de starttijdmaatstaf kunt u zien of voertuigen die dag te vroeg of te laat zijn vertrokken. Hiermee kunt u zowel ongeoorloofde overuren als traagheid detecteren. De maatstaf is gebaseerd op de dagelijkse start- en eindtijden die in Mijn benchmarks zijn ingesteld. De maatstaf geeft vroege starts, late starts en de gemiddelde start- en eindtijd weer.

Stopduur

Deze maatstaf toont het aantal stops dat door uw wagenpark (of gekozen groep) tijdens de geselecteerde periode is gemaakt. Deze geeft het acceptabele aantal stops aan en geeft aan of dit aantal is overschreden. Het maximum aantal stops dat in een periode van 24 uur is toegestaan, kan worden ingesteld in Mijn Benchmarks. Hierbij worden de eerste en laatste stop van de dag niet meegerekend.

Voertuigactiviteit (gewerkte uren)

Deze maatstaaf geeft de gewerkte uren weer op basis van de werkdag, vanaf de eerste rit en tot de laatste.

De Stopduur is gebaseerd op hoeveel tijd het voertuig is gestopt of stationair draait, afhankelijk van de door u gekozen instellingen.

Alle andere tijden worden geclassificeerd als Reistijd.

Kosten voertuigonderhoud

Deze maatstaaf toont de totale onderhoudskosten voor elk van uw voertuigen. U kunt de kosten van de onderhoudsgebeurtenissen de totale afgelegde afstand en de 'motor aan'-tijd bekijken.

Verspilde brandstof

Dit is een maatstaf die de financiële impact van stationair draaien op uw wagenpark berekent. Hierbij wordt de stationairtijd gekoppeld aan kostenramingen voor voertuigtypen. Deze zijn geconfigureerd in het onderdeel met gebruikersvoorkeuren (kostenramingen). Hierbij wordt ook rekening gehouden met kostenramingen voor brandstof op basis van regionale instellingen.

 


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 18 van 36