Metryki pulpitu wskaźników

Metryki pulpitu wskaźników umożliwiają dokładny pomiar wydajności floty oraz rozpoznawanie trendów. Można je wyświetlać w odniesieniu do pojazdów, kierowców i grup. Na ogólnym pulpicie wskaźników można wyświetlać wyniki dla całej floty lub dla wybranej grupy.

Nie każdą metrykę można uruchomić zarówno w odniesieniu do pojazdów, jak i kierowców. Szczegółowe informacje o poszczególnych metrykach znajdują się poniżej.

Dla wielu metryk są dostępne wzorce do porównań. Umożliwia to porównanie wydajności konkretnego pojazdu lub kierowcy z parametrami wydajności w przedsiębiorstwie oraz z innymi pojazdami lub kierowcami. Wzorce konfiguruje się w sekcji Moje wzorce w witrynie.

W systemie Reveal dostępne są następujące metryki:

Średnia prędkość

Ta metryka pokazuje średnią prędkość floty (lub wybranej grupy) w wybranym okresie. W sekcji Moje wzorce w witrynie można ustawić akceptowalną średnią prędkość. W metryce będzie wyświetlany wzorzec akceptowalnej średniej prędkości oraz informacja, czy została osiągnięta.

CANbus — bieg jałowy

Bieg jałowy można zdefiniować jako czas, w którym zapłon jest włączony, ale pojazd nie porusza się (lub porusza się w ograniczonym zakresie). Ta metryka jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy mają włączoną funkcję CANbus. Aby ją zapewnić, Verizon Connect musi mieć bezpośrednie połączenie z systemami CANbus pojazdów. Stąd można uzyskać dane umożliwiające, w tym przypadku, ustalenie czasu pracy na biegu jałowym. Metryka uruchamia porównanie z wzorcami pracy na biegu jałowym ustawionymi na stronie Moje wzorce. Wyświetla akceptowalny czas na biegu jałowym i wskazuje, czy został przekroczony.

CANbus (lokalna sieć sterująca) to protokół oparty na komunikatach, który jest przeznaczony do zastosowań motoryzacyjnych.

Przejechana odległość

Ta metryka pokazuje dystans przejechany przez pojazdy floty (lub wybranej grupy) w wybranym okresie. Wyświetla akceptowalny dzienny przebieg i wskazuje, czy został przekroczony. Wzorzec akceptowalnego przebiegu ("Maksymalna przebyta odległość") można ustawić w sekcji Moje wzorce.

Efektywność paliwowa ECM

Ta metryka jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy mają włączoną funkcję CANbus. Pokazuje efektywność kosztową pojazdów na podstawie danych z systemów CANbus.

Silnik WŁ./WYŁ.

Ta metryka wskazuje czas włączenia i wyłączenia silnika w pojazdach floty (lub wybranej grupy) w wybranym okresie. Wyświetla akceptowalny czas działania silnika i wskazuje, czy został przekroczony. Akceptowalny czas włączonego silnika jest oparty na okresie dobowym i ustawia się go w sekcji Moje wzorce.

Efektywność paliwowa

Ta metryka oblicza efektywność kosztową pojazdów na podstawie ilości kupionego paliwa i różnic wskazań odometru między zakupami.

Efektywność paliwowa (CANbus)

Ta metryka jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy mają włączoną funkcję CANbus. Aby ją zapewnić, Verizon Connect musi mieć bezpośrednie połączenie z systemami CANbus pojazdów. Dzięki nim mamy dostęp do danych, które — w tym przypadku — będą podstawą do obliczenia efektywności paliwowej pojazdów.

CANbus (lokalna sieć sterująca) to protokół oparty na komunikatach, który jest przeznaczony do zastosowań motoryzacyjnych.

Zużyte paliwo (CANbus)

Ta metryka jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy mają włączoną funkcję CANbus. Aby ją zapewnić, Verizon Connect musi mieć bezpośrednie połączenie z systemami CANbus pojazdów. Tutaj można znaleźć dane, które — w tym przypadku — umożliwiają określenie ilości paliwa zużywanego przez każdy pojazd należący do floty lub do danej grupy. Wyświetla akceptowalne dzienne zużycie paliwa i wskazuje, czy zostało przekroczone. Dozwolone akceptowalne dzienne zużycie paliwa można ustawić w sekcji Moje wzorce.

CANbus (lokalna sieć sterująca) to protokół oparty na komunikatach, który jest przeznaczony do zastosowań motoryzacyjnych.

Zakupione paliwo

Aby ta metryka działała, w systemie Reveal muszą być zarejestrowane aktywne karty paliwowe. Natychmiast po zarejestrowaniu karty paliwowej wszystkie transakcje zakupu paliwa będą rejestrowane przez system Reveal. W tej metryce jest wyświetlana łączna liczba zakupów paliwa.

Ostra jazda

Ostra jazda to sytuacje, w których pojazd jest prowadzony w niebezpieczny sposób. Są to na przykład gwałtowne hamowanie, szybki start i ostre zakręcanie. W tej metryce jest wyświetlana łączna liczba takich sytuacji. Na początku listy znajdują się najgorsi kierowcy. Obok wartości łącznych wyświetlane są średnie liczby takich manewrów.

Nadmierna prędkość

Ta metryka pokazuje łączną liczbę przekroczeń prędkości floty (lub wybranej grupy) w wybranym okresie. Zdarzenia dotyczące przekroczenia prędkości są uszeregowane od najpoważniejszego i oparte na jednym lub dwóch zakresach, które można ustawić na stronie Moje wzorce. Dwa dostępne zakresy to:

  • Niski (80, 95, 112) km/h
  • Wysoki (112, 130, 145) km/h

Czas na biegu jałowym

Bieg jałowy można zdefiniować jako czas, w którym zapłon jest włączony, ale pojazd nie porusza się (lub porusza się w ograniczonym zakresie). Ta metryka pokazuje liczbę okresów biegu jałowego dla całej floty (lub wybranej grupy) w wybranym okresie. W sekcji Moje wzorce można ustawić wartości, których przekroczenie będzie traktowane jako przekroczenie dopuszczalnego czasu na biegu jałowym dla jednego pojazdu w ciągu doby. Metryka porównuje wzorzec z rzeczywistym czasem na biegu jałowym. Przekroczenie wzorca zostanie zaznaczone w wynikach.

Liczba zatrzymań

Ta metryka pokazuje liczbę zatrzymań dla floty (lub wybranej grupy) w wybranym okresie. Wyświetla akceptowalną liczbę zatrzymań i wskazuje, czy została przekroczona. Wzorzec akceptowalnej liczby zatrzymań jest oparty na dopuszczalnej liczbie zatrzymań w ciągu doby i ustawia się go w sekcji Moje wzorce.

Lista płac – modelowe wydatki

Ta metryka pokazuje szacunkowy koszt płac na podstawie liczby godzin przepracowanych przez kierowcę i jego stawki godzinowej.

Jeśli nie ustawiono stawki dla kierowcy lub nie przypisano kierowcy, system Reveal używa stawki domyślnej z Założeń dotyczących kosztówKonfiguracji konta.

Ocena bezpieczeństwa

Ta metryka pokazuje indywidualne oceny bezpieczeństwa dla floty (lub wybranej grupy) w wybranym okresie. Zakres wyników: 0–100. Im wyższy wynik, tym bezpieczniej prowadzi kierowca. W sekcji Moje wzorce w witrynie można ustawić akceptowalną ocenę bezpieczeństwa. Wartość domyślna to 80.

Przekroczenie prędkości

W przypadku metryki Przekroczenie prędkości dostępne są dwa widoki — Ranking i Trend.

W widoku Ranking można sprawdzić liczbę przekroczeń ograniczeń prędkości oraz prędkości obowiązujących na drogach dla floty w wybranym okresie. Przekroczenia ograniczeń prędkości są oznaczone kolorami na podstawie ich wielkości. Najedź kursorem na pojazd lub kierowcę, aby sprawdzić liczbę naruszeń na odległość w wybranym okresie.

W widoku Trend można sprawdzić łączną liczbę naruszeń ograniczeń prędkości we flocie w danym okresie wraz z informacjami o wielkości przekroczeń prędkości. Klasyfikacja przekroczeń pokazuje, jak duże były naruszenia ograniczeń prędkości w wybranym okresie. Dostępne są trzy poziomy przekroczeń:

  • Ponad 1–10% powyżej limitu
  • Ponad 10–20% powyżej limitu
  • Ponad 20% powyżej limitu

Czas rozpoczęcia

Metryka czasu rozpoczęcia pomaga znaleźć pojazdy, które wyjeżdżają zbyt wcześnie lub zbyt późno. Dzięki temu można znaleźć zarówno nieuzasadnione nadgodziny, jak i opóźnienia. Metryka jest oparta na godzinach rozpoczęcia i zakończenia dnia roboczego ustawianych w sekcji Moje wzorce. Metryka wyświetla zbyt wczesne i zbyt późne godziny rozpoczęcia oraz średni czas rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Czas trwania postoju

Ta metryka pokazuje liczbę zatrzymań dla floty (lub wybranej grupy) w wybranym okresie. Wyświetla akceptowalną liczbę zatrzymań i wskazuje, czy została przekroczona. Maksymalną liczbę zatrzymań w ciągu doby ustawia się w sekcji Moje wzorce. Nie obejmuje ona pierwszego i ostatniego zatrzymania każdego dnia.

Aktywność pojazdu (godziny pracy)

Ta metryka pokazuje godziny pracy na podstawie dnia pracy, zaczynając od pierwszej podróży i kończąc po zakończeniu ostatniej.

Czas postoju jest ustalany na podstawie ilości czasu, przez który pojazd był zatrzymany lub na biegu jałowym, w zależności od wybranych ustawień.

Pozostały czas jest klasyfikowany jako Czas podróży.

Wydatki na utrzymanie pojazdu

Ta metryka pokazuje łączne koszty utrzymania każdego z pojazdów. Można wyświetlić koszt zdarzeń utrzymania, łączny przebyty dystans i czas włączonego silnika.

Zmarnowane paliwo

Jest to metryka oparta na pieniądzach, która oblicza wpływ biegu jałowego na finanse floty. Łączy czas przestoju z przewidywanymi kosztami dla różnych typów pojazdów. Można je skonfigurować w sekcji preferencji użytkownika (przewidywane koszty). Wpływa to również na przewidywane koszty paliwa oparte na ustawieniach regionalnych.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 19