Jak przeglądać i edytować miejsca

Karta Miejsca

Na karcie Miejsca można przeglądać i edytować wcześniej utworzone miejsca, poprawiać strefy Geofence oraz przeglądać zalecane strefy Geofence.

 • Miejsca: Domyślnie lista wyświetla wszystkie miejsca, które użytkownik utworzył bądź skategoryzował, a także zalecane miejsca.
 • Strefy Geofence do poprawienia: są to strefy Geofence utworzone przez użytkownika, ale nie rejestrujące żadnej aktywności pojazdów, ponieważ pojazdy pozostają poza strefą Geofence.
  Strefę Geofence można edytować, aby poprawić raportowanie. Na mapie czerwone kropki wskazują miejsce parkowania pojazdów.
  Można rozszerzyć granice, aby uwzględnić te obszary i poprawić raportowanie.
 • Nowe zalecane strefy Geofence: ta lista wyświetla zalecane strefy Geofence z poprzedniej niedzieli i jest aktualizowana co tydzień.
  Zalecane strefy Geofence to lokalizacje, które system Reveal zidentyfikował jako często odwiedzane przez pojazdy użytkownika.
  Takie miejsca pojawiają się jako strefy Geofence (wyróżnione czerwonym kolorem tekstu) w opcjach alertów i na mapie na żywo.
  Zalecane strefy Geofence pozostają na liście do czasu ich zaakceptowania lub usunięcia. Po zaakceptowaniu, edytowaniu lub zapisaniu zalecanej strefy Geofence, taka strefa jest usuwana z listy Zalecane strefy Geofence.
  Uwaga: Aby filtrować listę według kategorii, należy kliknąć dowolne pole znajdujące się nad filtrem.
 • Czy chcesz znaleźć miejsce?: Należy kliknąć łącze, aby wyświetlić pole wyszukiwania. Aby wyszukać, należy wpisać nazwę lub identyfikator miejsca (nie adres) i nacisnąć klawisz Enter.

Lista miejsc

Lista Miejsca umożliwia przeglądanie, edytowanie i usuwanie miejsc. Domyślnie lista jest sortowana według kolumny Łączna liczba wizyt, od najwyższej do najniższej.
Miejsce z największą liczbą wizyt znajduje się na górze listy. Można zmieniać kolejność wyświetlania wyników, klikając tytuły poszczególnych kolumn.
Na przykład, aby posortować listę według miast, należy kliknąć kolumnę Miasto.

Wyświetl wizyty dla
Należy wybrać miesiąc, dla którego mają zostać wyświetlone dane listy Miejsca.

Filtruj
Z listy rozwijanej należy wybrać rodzaj miejsca, aby wyświetlić wyłącznie miejsca danego rodzaju. Lista odświeża się automatycznie.

Wyświetl wszystkie miejsca
Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie wszystkich miejsc dla danego konta. Jest dostępy tylko wtedy, gdy wybrano filtr inny niż Wszystkie miejsca.

Wybór wielu miejsc

Pola wyboru służą do wyboru wielu miejsc. Po zaznaczeniu pola wyboru pojawiają się następujące ikony:

 • Przypisz kategorię: przypisywanie nowej kategorii do wszystkich wybranych miejsc.
 • Przypisz grupy: dodawanie wszystkich wybranych miejsc do co najmniej jednej grupy.
 • Usuń: usuwanie wszystkich wybranych miejsc.

Łączna liczba wizyt
Wyświetla łączną liczbę wizyt w danym miejscu w wybranym przedziale czasowym.

Nazwa miejsca
Nazwa nadana miejscu w trakcie jego tworzenia. Dla listy Zalecane strefy Geofence nazwę stanowi część adresu.

Kategoria
Kategoria przypisana do miejsca w momencie jego tworzenia. Aby wyświetlić wyłącznie miejsca dla danej kategorii, należy rozwinąć listę Kategorie i wybrać kategorię.

Adres/miasto/województwo
Adres geograficzny miejsca.

Akceptuj zalecane strefy Geofence
Obok zalecanej strefy Geofence jest wyświetlana ikona zaznaczenia .
Aby zaakceptować propozycję i dodać miejsce do stref Geofence, należy kliknąć ikonę zaznaczenia.
Propozycję można także zaakceptować w oknie Edytuj klikając opcję Zaakceptuj jako strefę Geofence.

Uwaga: Zaakceptowanie strefy Geofence w ten sposób powoduje, że zachowywana jest jej nazwa domyślna, a strefa jest przypisywana do kategorii Nieskategoryzowane.
Aby skategoryzować strefę Geofence i zmienić jej nazwę, należy kliknąć ikonę ołówka, aby otworzyć okno Utwórz strefę Geofence.

Edytowanie miejsca, wyświetlanie metryk

Aby otworzyć okno edycji, należy kliknąć ikonę ołówka na liście Miejsca.
Na karcie Szczegóły można edytować pola Adres, Grupa, Nazwa, Kategoria i Opis.
Na karcie Opcje zaawansowane można edytować pola Imię i nazwisko osoby do kontaktu, Telefon osoby do kontaktu, ID miejsca oraz Wyświetl na mapie/adres.
Na mapie można edytować kształt oraz wielkość granic.

Miejsca można także edytować w przypadku niektórych rodzajów raportów. W raportach zapisane miejsca są oznaczone kolorem zielonym.
Aby edytować miejsce, należy kliknąć tekst w kolorze zielonym. Następnie w wyskakującym oknie kliknąć opcję Edytuj.

Metryki
Za pomocą metryk można monitorować jak często kierowcy odwiedzają miejsca, ile czasu tam spędzają oraz czas potrzebny na dotarcie do miejsca i przebytą odległość.

Aby otworzyć okno Metryki, należy kliknąć ikonę wykresu słupkowego . W tym oknie, dla wybranego przedziału czasowego, można sprawdzić:

 • Łączna liczba pojazdów: liczba różnych pojazdów, które odwiedziły miejsce.
 • Łączna liczba wizyt: łączna liczba wizyt w miejscu dla tych pojazdów.
 • Średni czas postoju: średni czas spędzany przez kierowców w danym miejscu.
 • Średni czas trwania podróży: średni czas trwania podróży do danego miejsca.
 • Średni przejechany dystans: średni przejechany dystans w celu dotarcia do danego miejsca.
 • Średni czas przybycia: średni czas przybycia kierowców do danego miejsca.
 • Wyświetl postoje: wyświetlanie listy wszystkich postojów w danym miejscu.
  Dla każdego postoju można sprawdzić nazwisko kierowcy, godzinę i datę przyjazdu, czas trwania postoju, odległość przebytą w celu dotarcia do miejsca oraz czas spędzony na dotarciu do miejsca.
  Aby wrócić do widoku mapy, należy kliknąć opcję Ukryj postoje.

Uwaga: Ponieważ metryki są aktualizowane raz dziennie, wizyty zostaną wyświetlone dopiero następnego dnia. Postoje związane są z zatrzymaniem i wyłączeniem zapłonu. Postoje na biegu jałowym nie są uwzględniane.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 26