Tworzenie miejsc

Miejsca to kluczowe lokalizacje — takie jak siedziba firmy, centra dystrybucji, domy pracowników i stacje paliw — które można tworzyć i oznaczać za pomocą zdefiniowanych granic.
W takich lokalizacjach można monitorować aktywność, a kierowcom przypisywać zadania na podstawie ich bieżącej lokalizacji.

W systemie Reveal można tworzyć lub wyświetlać następujące miejsca:

 • Strefy Geofence: są to lokalizacje o zdefiniowanych granicach, które zostały utworzone, przesłane lub edytowane.
  Umożliwiają monitorowanie częstotliwości odwiedzania przez kierowców kluczowych lokalizacji (lub lokalizacji zakazanych), czasu potrzebnego na wykonanie zadania i wykorzystania sprzętu na miejscu.
  Strefy Geofence umożliwiają śledzenie aktywności i przesyłanie raportów za pośrednictwem systemu Reveal, w tym w wielu raportach, alertach oraz jako ikony na mapie na żywo.
 • Zalecane strefy Geofence: są to lokalizacje, które system Reveal zidentyfikował jako często odwiedzane przez pojazdy użytkownika.
  Takie miejsca pojawiają się jako strefy Geofence (wyróżnione czerwonym kolorem tekstu) w raportach, opcjach alertów i na mapie na żywo.
  Zalecane strefy Geofence pozostają na liście do czasu ich zaakceptowania lub usunięcia.
  Po zaakceptowaniu lub edytowaniu i zapisaniu zalecanej strefy Geofence, taka strefa jest usuwana z listy Zalecane strefy Geofence.
 • Strefy Geofence do poprawienia: są to strefy Geofence utworzone przez użytkownika, ale nie rejestrujące żadnej aktywności pojazdów, ponieważ pojazdy pozostają poza strefą Geofence.
  Strefę Geofence można edytować, aby poprawić raportowanie.
  Na mapie czerwone kropki wskazują miejsce parkowania pojazdów. Można rozszerzyć granice, aby uwzględnić te obszary i poprawić raportowanie.
 • Stacje paliw: w przypadku korzystania z integracji Karta paliwowa, w momencie użycia karty paliwowej po raz pierwszy na danej stacji, jest ona automatycznie dodawana jako miejsce z oznaczeniem kategorii Stacja paliw.
  Stacje paliw wyświetlają lokalizacje w których dokonano transakcji paliwowej związanej z pojazdem floty użytkownika.
  Śledzenie stacji paliw pozwala sprawdzać z których stacji korzystają kierowcy i monitorować koszty.
 • Nierozstrzygnięte stacje paliw: są to stacje paliw, które zostały utworzone, ale nie zarejestrowano dla nich żadnych transakcji paliwowych.
 • Zlecenia pracy: zlecenia pracy to lokalizacje wysyłane do systemu Reveal z zewnętrznych systemów zarządzania siłą roboczą.
  Są to lokalizacje, w których przypisane zostało określone zadanie do wykonania w określonym czasie, często przez wyznaczonego inżyniera lub technika.

 

Tworzenie miejsc

Aby utworzyć miejsce na karcie Miejsca, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Aby otworzyć okno Utwórz miejsce, należy kliknąć przycisk Utwórz nowe miejsce.
 2. Wpisać adres w polu Adres i nacisnąć klawisz Enter. Wybrać adres z listy Pasujący adres. Do mapy zostanie dodane miejsce o granicy w kształcie kwadratu.
  Inny kształt można wybrać klikając ikony kształtów u góry mapy.

  Kształt niestandardowy służy do tworzenia strefy Geofence wokół parkingu lub miejsca o nieregularnej granicy.
  Wielkość miejsca można zmienić przeciągając kropki widoczne na granicy lub przesuwając miejsce poprzez jego przeciągnięcie z wnętrza granicy.
  Alternatywnie o lokalizacji miejsca można zdecydować klikając mapę, aby utworzyć kontur. Adres jest automatycznie dodawany w polu Adres.
  Uwaga: Podczas tworzenia granicy strefy Geofence należy unikać nakładania się stref, ponieważ może to utrudnić identyfikowanie miejsc na raporcie.
 3. Aby dodać miejsce do grup należy rozwinąć listę Wybrane grupy i za pomocą pól wyboru wybrać co najmniej jedną grupę.
  W przypadku wielu miejsc grupy umożliwiają ich efektywniejsze organizowanie.
  Tylko użytkownicy z dostępem do grupy mogą sprawdzić, czy miejsce jest do niej przypisane.
 4. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę miejsca (jest to obowiązkowe).
  System Reveal odnosi się do miejsca według utworzonej nazwy, a nie adresu.
  Nazwa jest wyświetlana w raportach i na mapie na żywo. Nazwy, lub identyfikatora miejsca, można użyć do wyszukiwania miejsca w systemie Reveal.
 5. Aby dodać miejsce do Kategorii, należy rozwinąć listę i wybrać kategorię.
 6. Na karcie Opcje zaawansowane można wprowadzić imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktu oraz identyfikator miejsca.
  Identyfikatory miejsca służą do wyszukiwania miejsca na mapie na żywo i w raportach.
  Jeśli miejsce nie ma się pojawiać na mapie na żywo, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Mapy.
  Jeśli nie ma się pojawiać obok adresu miejsca w raportach, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Adres.
  Uwaga: Aktualizacja statusu Pokaż na mapie/Adres może zająć do 24 godzin.
 7. Po zakończeniu należy kliknąć przycisk Zapisz.

 

Miejsca można tworzyć także poza kartą Miejsca, korzystając z następujących metod:

 • Mapa na żywo: należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę stanu pojazdu (lub dowolny punkt na mapie) i wybrać opcję Utwórz tutaj strefę Geofence.
 • Raporty: w przypadku niektórych rodzajów raportów miejsce można utworzyć klikając adres na raporcie.
  Następnie w wyskakującym oknie kliknąć opcję Utwórz miejsce.
 • Na niektórych raportach Zalecane strefy Geofence są zaznaczone kolorem czerwonym. Aby wyświetlić propozycję, należy kliknąć tekst w kolorze czerwonym.
  Następnie w wyskakującym oknie kliknąć opcję Edytuj. W oknie Utwórz strefę Geofence należy zmienić domyślną nazwę i kategorię.
  Aby zaakceptować zalecaną strefę Geofence, należy kliknąć opcję Zaakceptuj jako strefę Geofence.
 • Odtwarzanie: w oknie Widok osi czasu należy kliknąć segment związany z zatrzymaniem lub bezczynnością danego pojazdu. W wyskakującym oknie kliknąć opcję Utwórz strefę Geofence.
  W oknie Odtwarzanie trasy kliknąć ikonę stanu pojazdu. W wyskakującym oknie kliknąć opcję Utwórz strefy Geofence.
 • Administrator: administratorzy mogą przesłać wiele stref Geofence korzystając z pliku szablonu po kliknięciu opcji Prześlij strefy Geofence.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 51 z 70