Zarządzanie rolami i uprawnieniami

Różne sposoby nadawania uprawnień

Jeśli korzystasz z systemu Reveal Pro, możesz tworzyć i edytować role oraz nadawać uprawnienia każdej z nich. Za pomocą ról i uprawnień możesz określić, jaki dostęp do danej funkcji systemu Reveal mają jego użytkownicy. Możesz na przykład ukryć niektóre typy raportów przed użytkownikami z rolą „Dyspozytor” lub zezwolić użytkownikom z rolą „Analityk” na wyświetlanie, ale nie na edytowanie, kategorii stref Geofence.

Jeśli korzystasz z systemu Reveal lub Reveal Starter, nie możesz tworzyć ról, ale możesz nadawać uprawnienia na poziomie użytkowników.

Nadawanie uprawnień na podstawie ról (tylko Reveal Pro)

Domyślne role i uprawnienia

Domyślne role w systemie Reveal Pro są wstępnie zdefiniowane, a ich uprawnienia wstępnie nadane. Zalecamy korzystanie z tych ról w organizacji, ponieważ zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać odpowiedni dostęp dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Jeśli jednak domyślne role nie są odpowiednie, możesz je dostosować lub utworzyć własne.

W systemie Reveal dostępne są następujące wstępnie skonfigurowane role:

 • Wszystkie funkcje

 • Analityk

 • Kierownik dyspozytorni

 • Dyspozytor

 • Kierownik floty

 • Kierownik ds. bezpieczeństwa

 • Kierowca

W przypadku pewnych funkcji Reveal role mają przypisane następujące wstępnie zdefiniowane uprawnienia, które określają poziom dostępu dla użytkowników korzystających z danej roli:

 • Brak: funkcja jest ukryta przed użytkownikiem.

 • Tylko wyświetlanie: użytkownicy mogą wyświetlać tę funkcję, ale nie mogą dokonywać żadnych zmian.

 • Pełny dostęp: użytkownicy mogą wyświetlać i edytować.

Na przykład rola „Kierowca” ma nadane uprawnienie „Brak” do obszaru produktu „Miejsca”.

Uwaga

Niektóre uprawnienia są niedostępne dla pewnych ról.

EN-1-Roles.png

Dostęp do ekranu Role

Uwaga

Trzeba mieć prawa administratora, aby mieć dostęp do ekranu Role.

Aby otworzyć ekran Role:

 1. Kliknij ikonę profilu konta, a następnie wybierz opcję Administrator.

  img-en-us-user_dropdown.png
 2. W sekcji Użytkownicy i role kliknij łącze Zarządzaj rolami i uprawnieniami.

  img-en-us-admin_users_links.png

Edytowanie ról

Aby edytować istniejącą rolę, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie Role wybierz kartę Edytuj istniejące.

 2. Otwórz listę rozwijaną Wybierz rolę i wybierz rolę do edycji.

  EN-3-Choose_Role.png
 3. Aby zmienić nazwę roli, edytuj nazwę pokazaną w polu Nazwa.

 4. Wybierz pozycję Brak, Tylko wyświetlanie lub Pełny dostęp w przypadku każdej funkcji lub opcji, którą chcesz zmienić. Jeśli chcesz zastosować te same uprawnienia do wszystkich funkcji w Głównym obszarze produktów, wybierz przycisk na górze listy. Aby na przykład ukryć wszystkie obszary podrzędne produktu w sekcji Miejsca, wybierz pozycję Brak w wierszu Miejsca.

  EN-4-Places.png
 5. Aby zapisać zmiany, kliknij opcję Zapisz na dole ekranu. Aby wyjść bez zapisywania, kliknij opcję Anuluj.

Tworzenie nowej roli

Aby utworzyć nową rolę, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie Role wybierz kartę Utwórz nową.

 2. Wprowadź nazwę nowej roli w polu Nazwa.

 3. Jeśli chcesz skopiować uprawnienia z istniejącej roli, otwórz listę rozwijaną Wzoruj na i wybierz rolę. Uprawnienia zostaną zaimportowane z wybranej roli. Jeśli je zmodyfikujesz, wprowadzone zmiany nie zostaną zastosowane do pierwotnej roli.

  EN-5-Create_Role.png
 4. Wybierz pozycję Brak, Tylko wyświetlanie lub Pełny dostęp w przypadku każdego Obszaru podrzędnego produktu, który chcesz zmienić. Jeśli nie wybierzesz żadnego uprawnienia, system automatycznie wybierze opcję Brak.

 5. Aby zakończyć tworzenie roli, kliknij opcję Zapisz. Aby wyjść bez zapisywania, kliknij opcję Anuluj.

Usuwanie roli

Uwaga

Nie można usunąć roli, która jest nadal przypisana do użytkownika. Koniecznie usuń przypisanie wszystkich użytkowników przed usunięciem roli.

Aby usunąć rolę:

 1. Na ekranie Role wybierz kartę Edytuj istniejące.

 2. Wybierz rolę z listy rozwijanej Wybierz rolę.

 3. Na dole ekranu kliknij opcję Usuń.

 4. Kliknij opcję OK w wyskakującym oknie.

Nadawanie uprawnień na poziomie użytkownika

Jeśli korzystasz z systemu Reveal lub Reveal Starter albo używasz Ustawień podstawowych na koncie Reveal Pro, możesz nadawać uprawnienia na poziomie użytkownika. W tym celu:

 1. Administrator.

 2. Lista użytkowników.

 3. Na ekranie Edytuj użytkownika kliknij pozycję Nadaj uprawnienia.

  img-en-us-edit_user_access_permissions.png
 4. W oknie dialogowym wybierz uprawnienia dla tego użytkownika.

  img-en-us-user_permissions.png

Zobacz artykuł Tworzenie i edytowanie użytkowników, aby uzyskać więcej informacji.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 17 z 51