Importowanie szczegółów zadania

Planer zleceń Reveal pozwala importować zadania z sekcji Ustawienia.

Job_Import_Tab.jpg

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

Przygotowanie pliku

Najpierw musisz wyeksportować swoje zadania z innego oprogramowania. W przypadku większości programów na ich stronach internetowych dostępne są odpowiednie instrukcje.

Aby zaimportować zadania, potrzebny jest plik w jednym z następujących formatów:

 • Excel (XLSX lub XLS)
 • CSV (UTF-8)

Jeśli nie masz pewności co do formatu pliku, pobierz nasz szablon Excel z sekcji Importuj zadania w systemie Reveal.

Importowanie pliku

Aby zaimportować plik, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Maksymalny rozmiar pliku wynosi 5 MB
 • Plik musi zawierać tylko jeden arkusz.
 • Nagłówki kolumn muszą znajdować się tylko w pierwszym wierszu.
 • Nie należy powielać nazw nagłówków kolumn.
 • Nie może być więcej niż 1000 zadań w jednym pliku.
 • Osoba do kontaktu, Adres i Zadanie do wykonania są polami wymaganymi — bez nich zadanie nie zostanie zaimportowane.
 • Upewnij się, że szczegóły każdego zadania są zawarte w pojedynczym wierszu i nie rozprzestrzeniają się na wiele wierszy.
 • Przed importowaniem upewnij się, że wszystkie nowe kontakty zostały utworzone w Planerze zleceń.

Dopasowanie szczegółów zadania

Kiedy plik jest przesyłany, widoczna jest następująca tabela:

Match_Import_Table.jpg

Wybierz nagłówki z menu rozwijanego NAGŁÓWKI KOLUMN PLIKU, aby pasowały do nagłówków w obszarze POLA ZADANIA.

Matching_Table_Drop_Down_Menu.jpg

Jeśli używasz naszego szablonu, nagłówki są dopasowane automatycznie.

Dane kontaktowe

Te kolumny przedstawiają imię i nazwisko oraz numer telefonu wszystkich osób do kontaktu związanych z tym zadaniem. W przypadku, gdy dwie osoby do kontaktu mają to samo imię i nazwisko, numer telefonu może służyć do rozpoznania właściwej osoby.

Szczegóły zadania

Te kolumny przestawiają wszystkie informacje związane z zadaniem, takie jak adres, opis zadania, kod zadania itp.

Data i czas

Te kolumny przedstawiają, kiedy praca ma zostać wykonana, w tym datę, czas rozpoczęcia i czas trwania. Czas trwania zadania domyślnie wynosi godzinę, jeśli to pole pozostanie puste.

Pracownicy

Te kolumny przestawiają pracowników przypisanych do zadania.

Sprawy warte uwagi

Uwzględnij imię i nazwisko każdej Osoby do kontaktu i upewnij się, że są zapisane tak samo jak w Planerze zleceń.

Pole Kontaktowy numer telefonu powinno zawierać tylko cyfry i następujące znaki: ()+_*#.

Jeśli Kontaktowy numer telefonu nie zawiera kodu kraju, w Planerze zleceń zostanie automatycznie zastosowany kod używany przez główne biuro.

Pole Zadanie do wykonania nie powinno przekraczać 35 znaków.

Pole Opis zadania nie powinno przekraczać 1024 znaków.

Kod zadania może być liczbą z zakresu od 1 do 999999998 lub nazwą zawierającą do 15 znaków. Nie może zawierać spacji, ale może zawierać litery, cyfry oraz następujące symbole: @, #, *, -, _, &, (, ), /,\, $, €, £.

Jeśli nie utworzysz kodu zadania, zostanie on wygenerowany automatycznie w Planerze zleceń.

Najlepiej podać możliwie najwięcej informacji, ale jeśli nie znasz dokładnego Adresu, wystarczy miasto.

Zaimportowane zadania, do których nie przypisano Daty, Czasu rozpoczęcia lub Pracownika, zostaną dodane w obszarze „W toku”.

Nie możesz mieć Czasu rozpoczęcia bez Daty, a każda z tych wartości powinna być podana w osobnej kolumnie w pliku.

Jeśli uwzględnisz Czas rozpoczęcia, musisz wprowadzić go w jednym z tych formatów: GG:MM lub GG:MM AM/PM.

Jeśli uwzględnisz Datę, musisz użyć jednego z tych formatów:

USA: MM/DD/RRRR

Europa: DD.MM.RRRR

Czas trwania zadania musi być z zakresu od 00:01 do 72:00 godz.

Jeśli uwzględnisz pracownika, wprowadź jego imię i nazwisko, a także upewnij się, że zapis jest zgodny z Planerem zleceń.

Sprawdzanie importów

Aby zobaczyć, czy zadania zostały pomyślnie zaimportowane, wykonaj następujące kroki:

 1. Planer zleceń.
 2. Kliknij ikonę ustawienia settings_icon.png
 3. Przejdź do sekcji Importowanie zadań.
 4. Znajdź odpowiednią operację importowania w Historii importowania.
 5. Przejdź do sekcji Zaimportowane zadania, aby dowiedzieć się, ile zadań zostało zaimportowanych z pliku.

Jeśli którakolwiek z operacji importu się nie powiedzie, pobierz dostępny plik zawierający wszystkie zadania, których nie udało się zaimportować, wraz z powodem błędu przy każdym z nich. Możesz następnie rozwiązać problemy i spróbować przesłać plik jeszcze raz.

Job_Import_History_With_Error_Files.jpg

Usuwanie zaimportowanych zadań

Aby usunąć zaimportowane zadania, kliknij ikonę kosza obok pliku.

Import_History_Trash_Icon.jpg

Następnie potwierdź, że chcesz go usunąć.

Delete_Jobs_Confirmation.jpg

Nie można usunąć zadania po jego wysłaniu w Planerze zleceń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 7 z 8